1. Obsah

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů aplikace Alive App („Zásady“) slouží k poskytnutí úplných informací o zpracování osobních údajů Uživatele Alive App včetně plnění informační povinnosti ve smyslu článku 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

2.2. Užíváním Mobilní aplikace Alive App („Aplikace“ nebo „Alive App“), resp. jejím stažením do zařízení uživatele („Uživatel“) prohlašujete, že se s těmito Zásadami řádně seznámil(a), textu rozumíte a veškeré informace berete na vědomí.

2.3. Pokud máte před přijetím těchto Zásad jakékoliv dotazy, obraťte se na GTS Alive Group na kontaktech níže.

2.4. Použití Alive App se řídí podmínkami dostupnými zde.

3. Správce, pověřenec a kontakty

Správcem osobních údajů je společnost GTS ALIVE Group s.r.o., IČ 09296727, sídlem Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 334013 („GTS Alive Group“).

3.1. Správce můžete kontaktovat:

 • Telefonicky na 226 222 335,
 • Faxem na 226 222 300,
 • E-mailem na legal@gtsalive.com,
 • Poštou na GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 7, Na Maninách 1092/20, PSČ 170 00.

3.2. Správce jmenoval pověřence, který má následující kontakty: Mgr. Karel Beck, e-mail: legal@gtsalive.com, tel.: +420 226 222 325.

4. Instalace Alive App

4.1. Účel: účelem Aplikace je poskytování služeb a zejména umožnění ověření Uživatele a získání univerzálního přístupu k různým Profilům Alive dle jednotlivých zemí a tak zobrazení digitálních Průkazů a dalších produktů a služeb z různých zemí včetně dalších služeb navázaných na jednotlivé Profily Alive v jednotlivých zemích (například pojištění apod.). Jednotlivé funkce Aplikace jsou popsány dále. Za účelem volby preferovaného jazyka a země bude ověřeno, zda je v rámci nastavení zařízení toto nastaveno a pokud ano, využijí se tyto preference pro nastavení Aplikace. Pokud nastavená země anebo jazyk nejsou dostupné, dojde k nastavení anglického jazyka bez před předvybraného nastavení země a jazyka, což může Uživatel nastavit následně. V případě, že není dostupný jazyk zvolené země přestože je Aplikace v dané zemi dostupná, bude nastaven anglický jazyk, případně jiný dle volby Uživatele.

4.2. Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy v podobě poskytování služeb Aplikace, bez zpracování osobních údajů není možné služby Aplikace využívat.

4.3. Kategorie dotčených osobních údajů: síťové identifikátory, IP adresa zařízení, nastavení zařízení, datum, čas a údaje nezbytné pro instalaci.

4.4. Příjemci: smluvně pověření zpracovatelé v podobě účetních, daňových a právních poradců, dodavatelů externích IT a marketingových služeb a dodavatelé přepravy.

4.5. Předání do třetích zemí: bude zajištěno pouze v případě, že Uživatel aktivuje Profil Alive v zemi mimo EU, a to pouze správci takového profilu po potvrzení Uživatelem.

4.6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: po dobu užívání Aplikace a déle pouze v případech uvedených v článku 11. V případě, že bude vytvořen login do Alive App a nebude aktivován Profil Alive, budou data do 24 hodin odstraněna.

5. Ověření souhlasu osob mladších než ukládá účinná právní úprava

5.1. Účel: V případě, že o ověření Uživatele žádá osoba před dovršením věku stanoveného účinnou právní úpravou (takový Uživatel plánuje využít některou službu informační společnosti GTS Alive Group), je zpracování osobních údajů zákonné pouze tehdy a do té míry, pokud byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti. GTS Alive Group proto vyžaduje schválení souhlasu zákonným zástupcem takového Držitele a za účelem ověření takové osoby a evidenci tohoto souhlasu dochází k uchování osobních údajů zákonného zástupce. K ověření věku dochází jednotně pro Aplikaci a Profil Alive v rámci registrace do Profilu Alive. Přehled stanoveného věku pro jednotlivé země je dostupný zde.

5.2. Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy, plnění právní povinnosti a oprávněný zájem. Bez tohoto zpracování není možné souhlas rodičem ověřit. Proti oprávněnému zájmu mohou být podány námitky.

5.3. Kategorie dotčených osobních údajů: údaje týkající se Uživatele a zákonného zástupce a ověření souhlasu včetně příslušných logů a síťových identifikátorů a kontaktů zákonného zástupce.

5.4. Příjemci: smluvně pověření zpracovatelé v podobě účetních, daňových a právních poradců, dodavatelů externích IT a marketingových služeb a dodavatelé přepravy.

5.5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: po celou dobu využívání Aplikace, déle pouze v případě, že tak stanoví článek 11.

6. Vyhledávač slev

6.1. Účel: abychom zobrazili nejbližší dostupné slevy a benefity, pokud udělíte souhlas, využijeme k tomu polohu zařízení.

6.2. Právní základ pro zpracování: souhlas, který je možné kdykoliv odvolat.

6.3. Kategorie dotčených osobních údajů: údaj o poloze zařízení, síťový identifikátor, údaje o dostupných slevách a benefitech, IP adresa, údaje o datu a času využití funkcí.

6.4. Příjemci: smluvně pověření zpracovatelé v podobě účetních, daňových a právních poradců, dodavatelů externích IT a marketingových služeb a dodavatelé přepravy.

6.5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: 24 hodin.

7. Push notifikace Aplikace

7.1. Účel: abychom Vás upozornili na důležité informace anebo zprávy, pokud udělíte souhlas v nastavení telefonu, využijeme k tomu notifikace Aplikace v rámci Vašeho zařízení.

7.2. Právní základ pro zpracování: souhlas, který je možné kdykoliv odvolat.

7.3. Kategorie dotčených osobních údajů: údaj o notifikaci, síťový identifikátor, údaje o obsahu notifikace a související data pro zajištění notifikace.

7.4. Příjemci: smluvně pověření zpracovatelé v podobě účetních, daňových a právních poradců, dodavatelů externích IT a marketingových služeb a dodavatelé přepravy.

7.5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: 24 hodin.

8. Oznámení Profilu Alive

8.1. Účel: abychom Vás upozornili na důležité informace anebo zprávy, pokud udělíte souhlas, využijeme k tomu notifikace přímo v Aplikaci, tedy zprávy které jsou vázány na Váš Profil Alive. Tyto zprávy jsou odesílány vždy správcem daného profilu, který je zároveň správcem pro tyto účely.

8.2. Právní základ pro zpracování: souhlas, který je možné kdykoliv odvolat.

8.3. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: nejdéle jeden rok.

8.4. Podrobné informace o tomto zpracování jsou obsaženy v zásadách zpracování osobních údajů správce pro danou zemi – přehled je dostupný zde.

9. Ověření Uživatele před přihlášením do Profilu Alive

9.1. Účel: aby bylo možné přihlásit se do Profilu Alive zvolené země, je nutné ověřit identitu osoby, která se přihlašuje, resp. jejího e-mailu, přičemž toto je činěno prostřednictvím Aplikace. Pro ověření e-mailu je nutné potvrdit příslušný odkaz Uživatelem. Jakmile je jednou ověření zajištěno, je možné se libovolně přihlašovat do různých Profilů Alive v jednotlivých zemích. GTS Alive Group tedy zajišťuje pro správce Profilu Alive ověření identity a také přenos dat potřebný pro přihlášení se k Profilu Alive. Více informací o Profilu Alive naleznete zde. Uživatel si vytvoří přístup (login do Aplikace) pomocí hesla. Heslo je Uživatel oprávněn změnit v nastavení Aplikace a v případě jeho zapomenutí je oprávněn si heslo obnovit prostřednictvím e-mailu.

9.2. Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy, bez zpracování osobních údajů není možné zajistit ověření identity pro přihlášení se do Profilu Alive.

9.3. Kategorie dotčených osobních údajů: e-mail, heslo, ID ověřeného Uživatele, síťové identifikátory, datum a čas provedení ověření, potvrzení ověření.

9.4. Příjemci: smluvně pověření zpracovatelé v podobě účetních, daňových a právních poradců, dodavatelů externích IT a marketingových služeb a dodavatelé přepravy.

9.5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: osobní údaje jsou uloženy po dobu užívání loginu Aplikace. Pokud nedojde k dokončení ověření e-mailu, budou osobní údaje pro ověření e-mailu smazány po uplynutí 24 hodin. Pokud dojde k dokončení ověření e-mailu, avšak nedojde k dokončení registrace/přihlášení se k Profilu Alive, budou veškeré osobní údaje smazány po uplynutí 24 hodin od ověření. Vybrané údaje, například logy budou uloženy po dobu nezbytnou pro případ prokázání souladu tak jak je uvedeno v článku 11.

10. Zobrazování informací o produktech, soutěžích a jiných informací a Aplikaci bez přihlášení

10.1. Účel: V případě, že není provedeno ověření e-mailu anebo je toto již neplatné (po uplynutí 24 hodin od ověření e-mailu), je účelem Aplikace zobrazení informací stejných způsobem jako na webových stránkách.

10.2. Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy, bez zpracování osobních údajů není možné Aplikaci tímto způsobem využívat.

10.3. Kategorie dotčených osobních údajů: síťové identifikátory, IP adresa, jazyk a země, údaje o využívání Aplikace, zobrazené informace, informace a datu a čase zobrazení.

10.4. Příjemci: smluvně pověření zpracovatelé v podobě účetních, daňových a právních poradců, dodavatelů externích IT a marketingových služeb a dodavatelé přepravy.

10.5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: 24 hodin.

11. Cookies

11.1. Pro zajištění všech funkcí Aplikace je nutné využívat cookies. Cookies jsou malé textové soubory a člení se na tyto druhy:

 • Technické: tyto cookies nemohou být odmítnuty a jsou nezbytné pro plnění smlouvy – zajištění funkcí Aplikace;
 • Analytické: tyto cookies podléhají výslovnému souhlasu Uživatele a jsou využívány typicky pro zajištění statistik, analýz a zlepšování funkcí Aplikace.

11.2. Přehled všech cookies dostupných v Aplikaci:

Technické:

 • Sentry od společnosti Functional Software Inc.
  • Tato služba je používána k monitorování stability systému a k identifikaci chyb v kódu. Z této služby dostáváme informace o selhání aplikace.
  • Právní základ: plnění smlouvy.
  • Kategorie dotčených osobních údajů: Informace o zařízení, Údaje o použití aplikace, IP adresa, User ID.
  • Příjemci: Functional Sofrware Inc.,132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107 United States of America,
  • Podmínky nástroje: Data Privacy for Mobile | Sentry Documentation.
  • Předání do třetích zemí: USA na základě standardních smluvních doložek.
  • Doba uchování dat: Údaje jsou vymazány, jakmile už nejsou potřebné pro účely zpracování, nejdéle po dobu 90 dní.
 • Keycloak společnosti Red Hat
  • Tato služba slouží k přihlášení a ověření uživatele.
   • AUTH_SESSION_ID a AUTH_SESSION_ID_LEGACY: Interní cookie Keycloaku, ID současné autentizační session ve formátu: session_id.keycloak_node_name.
   • KEYCLOAK_IDENTITY a KEYCLOAK_IDENTITY_LEGACY: Interní cookie Keycloaku, identifikační token současně autentizovaného uživatele.
   • KEYCLOAK_SESSION a KEYCLOAK_SESSION_LEGACY: Interní cookie Keycloaku, ID session současného autentizovaného uživatele ve formátu: realm_name/user_id/session_id
   • KEYCLOAK_REMEMBER_ME: Uživatelsky nastavitelný příznak, zda si má přihlašovací stránka pamatovat uživatelské jméno uživatele.
   • KEYCLOAK_LOCALE: Uživatelsky nastavitelný příznak, zda si má přihlašovací stránka pamatovat uživatelské jméno uživatele.
   • KC_RESTART: Interní cookie Keycloaku, interní funkční příznak.
  • Právní základ: plnění smlouvy.
  • Kategorie dotčených osobních údajů: technická data, síťové identifikátory.
  • Příjemci: GTS ALIVE Group, Red Hat.
  • Podmínky nástroje: open source nástroj pod záštitou Red Hat https://www.redhat.com/en
  • Předání do třetích zemí: USA, na základě standardních smluvních doložek.
  • Doba uchování:
   • AUTH_SESSION_ID po dobu sezení
   • AUTH_SESSION_ID_LEGACY po dobu sezení
   • KEYCLOAK_IDENTITY po dobu 90 dnů
   • KEYCLOAK_IDENTITY_LEGACY po dobu 90 dnů
   • KEYCLOAK_SESSION po dobu 90 dnů
   • KEYCLOAK_SESSION_LEGACY po dobu 90 dnů
   • KEYCLOAK_REMEMBER_ME po dobu 1 roku
   • KEYCLOAK_LOCALE po dobu sezení
   • KC_RESTART po dobu sezení.

Analytické:

 • Google Analytics od společnosti Google
  • Tato služba slouží k získávání statistik a informací ohledně používání aplikace
  • Právní základ: souhlas, který je možné kdykoliv odvolat v nastavení Aplikace.
  • Kategorie dotčených osobních údajů: Údaje o aplikaci, údaje o zařízení, lokace, síťová data a analytické údaje.
  • Příjemci: Google USA, Google Ireland Linited, Gordon House, Barrow Street, Doublin 4, Ireland
  • Podmínky nástroje:
  • Předání do třetích zemí: USA na základě standardních smluvních doložek.
  • Doba uchování: Nástroj pracuje pouze s anonymizovanými a agregovanými daty, osobní údaje jsou uchovány pouze po nezbytnou dobu, nejdéle po dobu 24 hodin.
 • Firebase Crashlytics od společnosti Google
  • Tato služba zaznamenává chyby aplikace a jejich okolností a umožňuje tak jejich rychlejší nápravu.
  • Právní základ: souhlas, který je možné kdykoliv odvolat v nastavení Aplikace.
  • Kategorie dotčených osobních údajů: Selhání aplikace a její důvody, IP Adresa, User ID, Konfigurace nastavení aplikace, síťové a technické údaje.
  • Příjemci: Google USA, Google Ireland Linited, Gordon House, Barrow Street, Doublin 4, Ireland
  • Shromážděné údaje: Informace o zařízení, Údaje o použití, IP adresa, User ID
  • Podmínky nástroje: Privacy and Security in Firebase (google.com)
  • Předání do třetích zemí: USA na základě standardních smluvních doložek.
  • Doba uchování: Údaje jsou vymazány, jakmile už nejsou potřebné pro účely zpracování, nejdéle po uplynutí 90 dní.
 • Google Cloud Vision od společnosti Google
  • Tato služba slouží k prvotní validaci fotky nahrávané k průkazu
  • Právní základ: souhlas, který je možné kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na kontakty.
  • Kategorie dat: fotografie a parametry k vyhodnocení fotografie – splnění podmínek fotografie průkazu (kontrola obličeje a jeho natočení, pokrývek hlavy apod.)
  • Příjemci: Google USA, Google Ireland Linited, Gordon House, Barrow Street, Doublin 4, Ireland,
  • Podmínky nástroje: Data Usage FAQ  |  Cloud Vision API  |  Google Cloud
  • Předání do třetích zemí: USA – Google USA, na základě standardních smluvních doložek.
  • Doba uchování: Data jsou smazána hned po validaci, nejdéle do 24 hodin.

12. Obsah Aplikace po přihlášení do Profilu Alive

12.1. V rámci Alive App je možné se přihlásit k jednotnému profilu zahrnujícího uživatelské rozhraní Profilu Alive („Profil Alive“). Používáním berete na vědomí, že Profil Alive provozuje jiná osoba – společnost GTS Alive Group s.r.o., která zajišťuje pouze Aplikaci (nikoliv profil) neodpovídá za obsah tohoto profilu ani zpracování osobních údajů. GTS Alive Group nepřistupuje pro své účely k žádným údajů zadaným při registraci Profilu Alive ani využití jiných služeb Profilu Alive.

12.2. Více informací o Profilu Alive v jednotlivých zemích naleznete zde.

12.3. GTS Alive Group uchová za účelem zajištění navázání dat mezi Aplikací a Profilem Alive údaj o tom, že k danému loginu Aplikace je aktivní určitý Profil Alive. GTS Alive Grop však nemá žádná data ani informace z Profilu Alive.

12.4. V případě, že Uživatel žádá v rámci jedné Aplikace o přepínání mezi různými Profily Alive (z různých zemí), uchová GTS Alive Group informaci o tom, že do loginu Aplikace byl přidán další profil v jiné zemi. I v takovém případě však platí, že GTS Alive Group bez dalšího nemůže přistupovat k datům z žádného z profilů a že za každý profil odpovídá správce v dané zemi.

12.5. Přihlášení do Profilu Alive v rámci Aplikace je pro umožnění využití okamžitých funkcí trvalé. Uživatel je oprávněn se kdykoliv odhlásit.

13. Oprávněný zájem

13.1. Účel: Pokud GTS Alive Group provádí výše uvedená zpracování, pak po jejich ukončení sbírá omezený rozsah dokumentů a osobních údajů za účelem ochrany vlastních práv, z důvodu obrany proti uplatněným nárokům a rovněž z důvodu ochrany práv při soudních/správních/kontrolních a jiných řízeních.

13.2. Právní základ pro zpracování: oprávněný zájem GTS Alive Group na ochraně svých práv, doložení souladu a obraně vůči orgánům dozoru. Máte právo tento oprávněný zájem kdykoliv namítat.

13.3. Kategorie dotčených osobních údajů: doklady prokazující právní jednání jako jsou udělené souhlasy, potvrzení, příslušné logy, zaslané žádosti o uplatnění práv apod.

13.4. Příjemci: pouze smluvně pověření zpracovatelé v podobě účetních, daňových a právních poradců, dodavatelů externích IT a marketingových služeb a dodavatelé přepravy.

13.5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Takto shromážděné údaje uchovává GTS Alive Group po dobu 3 let od uplynutí doby zpracovaní stanovené jiným účelem dle této Informace. Doba neskončí dříve, než započaté soudní či jiné řízení a související lhůty pro opravné prostředky.

14. Plnění právních povinností

14.1. Účel: Pokud má GTS Alive Group uloženo účinným právním předpisem uložení konkrétních dokumentů, činí tak za účelem stanoveným daným právním předpisem. Příkladem je uložení dokladů v oblasti pojišťovnictví, vedení účetnictví a daní.

14.2. Právní základ pro zpracování: plnění právní povinnosti.

14.3. Kategorie dotčených osobních údajů: pouze takové údaje či listiny, jejichž uložení konkrétní právní předpis ukládá.

14.4. Příjemci: pouze smluvně pověření zpracovatelé v podobě účetních, daňových a právních poradců, dodavatelů externích IT a marketingových služeb a dodavatelé přepravy.

14.5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Takto shromážděné údaje uchovává GTS Alive Group pouze po dobu stanovenou daným právním předpisem.

15. Práva Uživatele a způsoby jejich uplatnění

15.1. Při veškerém zpracování osobních údajů má Uživatel práva zaručená tímto článkem.

15.2. Právo na přístup k osobním údajům – právo na to, aby Vám GTS Alive Group bez zbytečného odkladu předala informace o tom, které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, jaký je účel, příjemci, doba a poučení o právech.

15.3. Právo na opravu – právo na to, aby GTS Alive Group bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje nebo doplnil chybějící.

15.4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – právo na to, aby GTS Alive Group bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se vás týkají.

15.5. Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů – právo Uživatele na to, aby GTS Alive Group omezila zpracování, pokud jsou naplněny požadavky článku 18 GDPR (například je popřena přesnost údajů, byla vznesena námitka apod.).

15.6. Právo na přenositelnost údajů – právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli GTS Alive Group a které se zpracovávají automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, právo předat tyto údaje jinému správci a právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

15.7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. GTS Alive Group osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů k takovému účelu, což zahrnuje i profilování. Pokud proti takovému zpracování vznesete námitku, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

15.8. Právo podat stížnost k orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

15.9. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. GTS Alive Group nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování.

15.10. Kdykoliv můžete bezplatně požádat o částečné nebo úplné vymazání vašich osobních údajů či zablokování, případně si vyžádat informace o údajích o vaší osobě, které jsou u nás uloženy, a požádat o opravu těchto údajů. Stačí, když nás kontaktujete na výše uvedených kontaktech.

15.11. Všechny vaše požadavky zpracujeme bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní.

15.12. V případě výkonu Vašich práv jakožto subjektu údajů vůči GTS Alive Group jakožto správci nebo v případě jakýchkoli požadavků, dotazů anebo stížností týkajících se zpracování osobních údajů využijte naše kontakty.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Zpracování osobních údajů se řídí právním řádem České republiky.

16.2. Tyto Zásady jsou účinné od 1. 7. 2023

16.3. GTS Alive Group má právo Zásady v případě potřeby změnit. Změna je účinná dnem oznámení anebo dnem pozdějším uvedeným v oznámení změny.