1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Podmínky použití aplikace Alive App („Podmínky“) slouží k úpravě práv a povinností provozovatele a uživatele aplikace Alive App.

1.2. Užíváním Aplikace Uživatel souhlasí a zavazuje se dodržovat tyto Podmínky a bere na vědomí a prohlašuje, že rozumí informaci o zpracování osobních údajů dle Zásad ochrany osobních údajů aplikace Alive App.

1.3. Přijetím těchto Podmínek Uživatelem znamená uzavření smlouvy o poskytování služeb Aplikace mezi GTS Alive a Uživatelem.

1.4. Obsah služeb je poskytován zdarma, ledaže je Uživatel předem upozorněn na hrazenou službu a tuto odsouhlasí přijetím separátních podmínek.

2. Provozovatel a kontakty

2.1. Mobilní aplikace Alive App („Aplikace“ nebo „Alive App“) je zřízena a provozován společností GTS ALIVE Group s.r.o., IČ 09296727, sídlem Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 334013 („GTS Alive Group“).

2.2. Kontakty provozovatele:

 • písemně: GTS ALIVE Group s.r.o., Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7,
 • e-mailem: group@gtsalive.com.

3. Uživatel

3.1. Aplikace je určena bez omezení všem fyzickým osobám („Uživatel“) včetně držitelů některého z průkazů vydávaných provozovatelem Profilu Alive dle zvolené země („Průkaz“).

3.2. Aplikace je také určena bez omezení všem osobám, kteří využívají jiné služby poskytované v dané zemi provozovatelem Profilu Alive.

3.3. Využití služeb uživatel mladšího než ukládá účinná právní úprava v každé jednotlivé zemi podléhá souhlasu osoby vykonávající rodičovský dohled. K ověření věku dochází při posledním kroku v rámci registrace do Profilu Alive – více informací o věku v dané zemi a podmínkách ověření dle jednotlivých zemí jsou dostupné zde.

4. Funkce Aplikace

4.1. Účelem aplikace je poskytnutí digitálního průkazu, přístupu k jednotnému Profilu Alive, který bude zobrazovat a uchovávat vystavené průkazy a karty, zakoupené pojištění a další funkcionality.

4.2. Přehled funkcí:

 • Vyhledávač slev = tato funkce Vám zobrazí nejbližší partnery poskytující slevy či benefity pro vybrané Průkazy, přičemž uvedené je možno třídit dle různých kritérií,
 • Možnost přístupů k Profilu Alive, a to v rámci různých zemí,
 • Ověření e-identity prostřednictvím e-mailu pro možnost využití služeb souvisejících s Průkazy,
 • Volba jazyka dle nastavení zařízení,
 • Volba preferované země dle nastavení zařízení,
 • Login Aplikace,
 • Funkce dostupné po přihlášení/aktivace do Profilu Alive, například přístup k Průkazům a případně jiným službám dle podmínek Profilu Alive.

4.3. Uživatel bere na vědomí, že funkce dostupné po přihlášení k jednotnému profilu zahrnujícího uživatelské rozhraní Profilu Alive („Profil Alive“) jsou upraveny v rámci podmínek vedení Profilu Alive a neřídí se těmito Podmínkami. Podmínky použití Profilu Alive jsou dostupné zde. Profil Alive neprovozuje totožná osoba jako Aplikaci. Uživatel výslovně bere na vědomí, že GTS Alive Group neodpovídá za provoz Profilu Alive. Toto ustanovení platí obdobně pro případ přihlášení se k Profilu Alive vedeného v jiné zemi dle volby Uživatele. GTS Alive Group neodpovídá za dostupnost a funkčnost Profilu Alive. GTS Alive Group zároveň neodpovídá za dostupnost Profilu Alive ve všech zemích světa, přístup je pouze v rámci těch zemí, kde je profil Alive jednotlivými provozovateli provozován.

4.4. Uživatel bere na vědomí, že Profil Alive v každé zemi provozuje jiná společnost. Přehled kontaktů a identifikace provozovatelů z jednotlivých zemí je dostupný v podmínkách dané země – přehled je dostupný zde.

5. Používání Alive App

5.1. Při používání Aplikace je Uživatel povinen se podrobně seznámit s těmito Podmínkami a řídit se jimi.

5.2. Uživatel se zavazuje veškeré údaje a prohlášení poskytovat pravdivě, přesně a úplně.

5.3. Uživatel se zavazuje chránit své zařízení a přístupy do Aplikace. V případě jakéhokoliv rizika se zavazuje Uživatel informovat bez prodlení GTS Alive Group.

5.4. Uživatel není oprávněn poškozovat jiné uživatele Aplikace anebo dobré jméno GTS Alive Group anebo spolupracujících osob.

5.5. GTS Alive Group výslovně zakazuje jakýmkoliv způsobem zasahovat do technického obsahu Aplikace, pořizovat kopie Aplikace či instalovat software měnící funkce Aplikace anebo do Aplikace zasahující.

5.6. Obsah Aplikace, texty, grafika, software a další včetně způsobu zobrazení a uspořádání jsou předmětem ochrany autorského práva ve výlučném užívání GTS Alive Group. Bez výslovného písemného souhlasu GTS Alive Group není možné cokoliv kopírovat, stahovat či šířit.

5.7. Uživatel nese plnou odpovědnost za škody a újmy vzniklé porušením těchto Podmínek.

5.8. GTS Alive Group neodpovídá za žádné újmy či škody vzniklé v souvislosti s užíváním Aplikace Uživatelem či třetí osobou (ať již oprávněně anebo neoprávněně).

5.9. GTS Alive Group neodpovídá za dostupnost Aplikace a/nebo jeho součástí.

5.10. Uživatel nemá právo na náhradu škody či újmy z důvodu nedostupnosti Aplikace, byť částečně anebo nedostupností jakékoliv funkce Aplikace.

5.11. GTS Alive Group je oprávněna činit pravidelnou i mimořádnou údržbu Aplikace anebo jejich částí a z tohoto důvodu učinit Aplikaci anebo její část nedostupnou.

6. Ověření Uživatele

6.1. Aby Uživatel mohl provést bezpečné přihlášení do zvoleného Profilu Alive, je nutné zajistit jeho ověření, resp. ověření hlavního e-mailu Uživatele.

6.2. Ověření probíhá následovně:

 1. Uživatel zadá svůj e-mail, heslo a odešle k údaje k aktivaci svého Profilu Alive.
 2. Uživateli je zaslán potvrzovací e-mail pro ověření zadané e-mailové adresy. Uživatel proklikem ověří svůj e-mail.

6.3. K zadanému e-mailu si Uživatel vytváří pomocí hesla přístup do Aplikace („login Aplikace“). Přihlášení chrání přístupy Uživatele do Profilů Alive, která jsou trvalá pro jednoduché využívání Průkazů v jednotlivých zemích. Uživatel je povinen si vytvořit dostatečně silné heslo dle požadavků Aplikace a toto heslo chránit, nesdělovat jej třetím osobám a hlásit GTS Alive Group jakékoliv zneužití. Uživatel se zavazuje měnit si pravidelně heslo v nastavení Aplikace. Zapomenuté heslo si Uživatel změní prostřednictvím příslušné volby v Aplikaci.

6.4. Jakmile proběhne ověření Uživatele, tento je oprávněn přihlásit se do zvoleného Profilu Alive vybrané země, a to kdykoliv během užívání Aplikace. Informace o zpracování osobních údajů při ověření Uživatele jsou dostupné zde.

6.5. E-mail je ověřován z hlediska věrohodnosti, tedy zda existuje a je Uživatelem skutečně využíván. Ověření je nutné učinit do 24 hodin. Pokud do této doby nedojde k potvrzení ověřovacího e-mailu, proces musí být Uživatelem zopakován.

6.6. V případě, že se Uživatel neodhlásí, je pro účely používání digitálního průkazu nastaveno v Aplikaci trvalé přihlášení do Profilu Alive. Uživatel, který si nepřeje trvalé přihlášení, se vždy po ukončení využívání služeb z daného Profilu Alive odhlásí. Za tímto účelem dochází zabezpečeným způsobem k uchování přístupů dle Zásad ochrany osobních údajů pro každý Profil Alive dané země, přehled zásad je dostupný zde. GTS Alive Group tuto funkci zajišťuje jako zpracovatel pro jednotlivé provozovatele Profilů Alive z jednotlivých zemí.

6.7. Ověření je zároveň nezbytným prvním krokem pro zajištění registrace/aktivace/využití služeb Profilu Alive. Uživatel, který v dalším krocích neprovede aktivaci/registraci/přihlášení se do Profilu Alive do 24 hodin od ověření e-mailu, bude muset před přihlášením se do Profilu Alive zajistit ověření e-mailu znovu. V případě, že k ověření e-mailu nedojde, je možné Aplikaci využívat jako webové stránky, tedy zdroj informací.

7. Zrušení Alive App

7.1. Smlouva k poskytování služeb v rámci Aplikace Alive App trvá, dokud není ukončena ze strany Uživatele a/nebo GTS Alive Group.

7.2. GTS Alive Group je oprávněno kdykoliv ukončit provoz Aplikace či Aplikaci změnit.

7.3. Uživatel je oprávněn užívání Aplikace kdykoliv zrušit (ukončit smlouvu), a to tak, že Uživatel provede odinstalaci Aplikace ze všech svých mobilních zařízení.

7.4. Smlouva je ukončena dokončením odinstalace a/nebo uplynutím 7 pracovních dní od podání oznámení o ukončení provozu Aplikace ze strany GTS Alive Group anebo podáním žádosti o ukončení ze strany Uživatele vůči GTS Alive Group.

7.5. Po ukončení smlouvy není možné využívat funkce Aplikace dle těchto Podmínek, tedy například Uživatel nebude mít přístup ke svému Profilu Alive.

7.6. V případě, že Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek, funkcí Aplikace či obsahem Aplikace, je oprávněn ji kdykoliv přestat využívat a provést odinstalaci.

8. Podmínky Profilu Alive

8.1. Uživatel bere na vědomí, že Profil Alive spravuje v každé zemi jiný správce a služby poskytnuté v jednom profilu mohou být odlišné od ostatních. Uživatel si obvykle zřizuje registraci profilu v zemi, kde má vydán průkaz s tím, že je oprávněn se do profilu automaticky se přihlašovat. V případě, že Uživatel cestuje do zahraničí, tak má možnost si aktivovat profil jiné země a dát souhlas k přenesením OÚ do jiného profilu – jinému správci osobních údajů a jinému provozovateli profilu.

8.2. Podmínky Profilů Alive dle jednotlivých zemí včetně informací o věkové hranici, pod kterou je v dané zemi nutný souhlas osoby vykonávají rodičovský dohled:

Česká republika:

 • Správce Profilu Alive: GTS ALIVE s.r.o., sídlem Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 26193272, registrace v obchodním rejstříku: C 78560 vedená u Městského soudu v Praze;
 • Osoby mladší 15-ti let potřebují pro využití služeb souhlas zákonného zástupce;
 • Podmínky Profilu Alive včetně informací o ověření věku jsou dostupné zde;
 • Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.

Rumunsko:

 • Správce Profilu Alive: Asociatia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studentilor si Profesorilor (ASYST), sídlem Na Str. Domnita Anastasia Nr. 10 Et. 3 Ap. 5, Sectorul 5, Bukurešť, Rumunsko, registrační číslo: 17531821, vedené ONRC (Obchodní rejstřík vedený Národním úřadem Rumunské obchodní a průmyslové komory);
 • Osoby mladší 16-ti let potřebují pro využití služeb souhlas zákonného zástupce;
 • Podmínky Profilu Alive včetně informací o ověření věku jsou dostupné zde;
 • Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Provoz Aplikace a Podmínky se řídí právním řádem České republiky.

9.2. Jakýkoliv spor, pokud nebude vyřešen smírnou cestou, bude rozhodován příslušným soudem v České republice.

9.3. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

9.4. V případě, že Aplikace obsahuje odkazy na internetové stránky či aplikace/software a jiné služby třetích stran, GTS Alive Group neodpovídá ze jejich obsah a za tyto odkazy.

9.5. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 7. 2023, přičemž GTS Alive Group má právo v případě podstatných důvodů Podmínky změnit s účinností ode dne oznámení elektronicky. V případě, že Uživatel se změnou Podmínek nesouhlasí, má právo vypovědět smlouvu o využívání služeb.